Danel FC Digital

ניהול עץ חברות

כלי לניהול עץ החברות בקונצרן

תוכנת "מעקב חברות" נותנת מענה לניהול חברות בקונצרן, התוכנה מנהלת את כל החברות בקבוצה חברת אם, חברות בנות, נכדות, קשורות ומאפשרת שליטה ובקרה על האחזקות בחברות בקבוצה, אחזקות בשרשור, אחזקה באמצעי שליטה שונים כולל בניית עץ אחזקות בראיה של הנהלת החברה ומזכיר החברה.

תוכנת "מעקב חברות" מאפשרת מעקב ושליטה אחר דירקטורים ונושאי משרה בכל חברה בקבוצה באיזה חברות הם מכהנים, פרטים אישיים, באיזה ועדות הם מכהנים, ניסיון, השכלה והפקת דיווחים שונים לרשויות.

המערכת מפיקה באופן אוטומטי את הדיווחים לרשויות מתוך מאגר הנתונים של המערכת ללא צורך בהקלדות כפולות של נתונים, דיווחים לרשם החברות, לבורסה לני"ע, לרשות לני"ע ולבנק ישראל.

  • ניהול פרטי החברה הכוללים שם כתובת, דירקטורים ועדות, נושאי משרה, מורשי חתימה, סוגי מניות, בעלי מניות, חברות בנות, דירקטוריון החברה, סיווגים שונים של החברה ועוד…
  • מעקב אוטומטי אחר שיעור האחזקה של כל חברה בחברות הבנות נכדות שלה כולל שירשור אוטומטי, הצגה של אחזקה ישירה ואחזקה עקיפה, הצגת החוליות בשירשור ועוד.
  • ניהול בעלי העניין של כל חברה כולל שמירת הפעילות ההיסטורית חישוב האחזקות לכל תאריך, חישוב אחזקות בעלי עניין בכל חברה כולל דילול מלא.
  • הפקת דוחות מגוונים כגון : ריכוז פרטים על חברה, רשימת בעלי מניות כללית, החזקה בחברות בנות, רשימת חברות וכתובותיהן, אנשים קשורים, דירקטורים, נושאי משרה, דירקטוריון, ועדות ולפי סוגים שונים, ועוד כ – 30 דוחות בחיתוכים מגוונים.
  • מעקב אחר כל דירקטור, חברות שבהן הוא מכהן, ועדות, פרטים אישיים, מינויים דיווחים לבורסה ולרשם והפקת דוחות בחיתוכים מגוונים.
  • מעקב אחר נושאי משרה, תפקידים, חברות שבהן מכהנים, פרטים אישיים, מינויים דיווחים לבורסה ולרשם והפקת דוחות מגוונים.
  • הפקת דוחות לרשות לני"ע, לבורסה לני"ע ולרשם החברות.