Danel FC Digital

חברות ביטוח

סוחרים ומנהלי השקעות- Front Office
 • תכנון פעילות המסחר לקופות/סביבות
 • התחשבות במגבלות, מדיניות השקעה ורגולציה.
 • ריכוז פעילות המסחר לכל הבנקים
 • קליטת דיגיטלית ואוטומטית של הביצועים מהבנקים
 • פיצולים רב בנקאי
 • שידור הפיצולים לבנקים
 • הפקת דוחות על פיצולים בבנקים
 • טיפול בעסקאות ברוקרז' / קסטודיאן
 • חישוב עמלות ברוקרז'
 • שיקוף סלים/קרנות נאמנות
 • דוחות בקרה על האחזקות, חשיפות והפעילות
 • דוחות BI
בקרים ומנהלי סיכונים - Middle office
 • בדיקת עמידה במדיניות השקעה
 • בדיקת עמידה במדיניות החברה
 • בדיקת עמידה ברגולציה
 • חישוב חשיפות לקופות
 • הרצת סימולציות ותרחישי שוק
 • דוחות בקרה
 • דוחות BI
 • בדיקת מניעת הונאות ובדיקת פעולות חשודות (בפיתוח)
 • ניהול סיכונים – חישוב VAR
 • שיקוף סלים/קרנות נאמנות
 • מענה לסולוונסי (בפיתוח)
 • דיווח בעלי ענין
 • מעקב החלטות בדיווחים לוועדות השקעה
שולחן אחורי – Back office
 • ממשקים לבנקים ישראלים
 • ממשקים לבנקים זרים
 • טיפול בחריגים
 • ניהול והקמה של ני"ע בלתי סחירים
 • ממשקים למרווח הוגן
 • חישוב דמי ניהול לתעודות סל
 • ניהול וטיפול בישויות: חשבון/ מוצר /קופה/מנפיק
 • בדיקת עמלות בני"ע ועמלות ברוקרז'
 • בדיקת תקובלים מנ"יע
 • תחזית ואישור תקבולים
 • דוחות בקרה ושליטה
 • דיווחים לוועדות השקעה
 • בדיקת הוראות הסוחרים מול תנועות של הבנק
 • התאמות בנק
 • בקרת שערוך
ניהול תהליכים - BPM
 • ניהול תזכורות לני"ע – הסדרים/חסימות וכו'
 • תמיכה בתהליכים פנים ארגונים
 • שיוך משימות לעובדים וקביעת SLA
 • צפייה במעקב אחר התקדמות משימות
 • הפקת דוחות סטטסטיקה למנהלים
 • TO DO LIST לכל עובד בארגון
 • תקשורת דיגיטלית פנים ארגונית
חשבות ורגולציה – Accounting
  • ניהול שכבות לעסקאות
  • חישוב מס לחברות
  • חישובי IFRS לנוסטרו
  • שיערוך נכסים סחירים ובלי סחירים
  • ניהול ושיערוך עסקאות פרוורד ונגזרים
  • שיקוף סלים וקרנות נאמנות
  • חישוב, ניהול ודיווח על הוצאות ישירות
  • חישוב דמי ניהול לתעודות סל
  • ניהול ושיערוך הלוואות למוסדיים
  • דוחות BI
  • טיפול בהקצאה פרטית
  • טיפול וניהול בקרנות השקעה
  • ניהול פרויקטי נדל"ן וקרנות נדל"ן
  • ניהול וטיפול בהשאלות ושאילות
  • טיפול בני"ע חסומים וטפטופים
  • חישוב תשואה יומית
  ממשקים
  • ממשקים למערכות עמיתים/ תשואות
  • ממשקים פקודות יומן לספרים
  • ממשקים רווחים לספרים
  • ממשק IFRS לספרים
גזברות
 • ניהול תזרים מזומנים
 • העברות בנקאיות ש"ח/מט"ח
 • העברות ני"ע
 • הפקת דיווחים לבנקים לביצוע העברה
 • בדיקת אוטמטית של הביצוע בבנק אל מול הדיווח
 • קליטה של דפי עו"ש
 • הצגת דפי עו"ש היסטורים
 • ממשקים למערכת הנה"ח
 • בקרות תכנון מול ביצוע
רגולציה
 • דוחות חודשיים לאוצר
 • דוחות רבעוניים לאוצר- נכס בודד
 • חישוב ודיווח על מרכבי תשואה