Danel FC Digital

ניהול תיקי נוסטרו

בקרים ומנהלי סיכונים - Middle office
 • בדיקת עמידה במדיניות השקעה
 • בדיקת עמידה במדיניות החברה
 • חישוב חשיפות התיקים
 • הרצת סימולציות ותרחישי שוק
 • דוחות בקרה
 • דוחות BI
 • בדיקת מניעת הונאות ובדיקת פעולות חשודות (בפיתוח)
 • ניהול סיכונים – חישוב VAR
 • שיקוף סלים/קרנות נאמנות
 • דיווח בעלי ענין
 • דיווחים לדירקטוריון / הנהלה
שולחן אחורי – Back office
 • ממשקים לבנקים ישראלים
 • ממשקים לבנקים זרים
 • ממשקים לבתי השקעות
 • טיפול בחריגים
 • ניהול וטיפול בישויות: חשבון/ מוצר
 • בדיקת עמלות בני"ע ועמלות ברוקרז'
 • בדיקת תקבולים מנ"יע
 • תחזית ואישור תקבולים
 • דוחות בקרה ושליטה
 • התאמות בנק
 • בקרת שערוך
מנהלי תהליכים - BPM
 • ניהול תזכורות לני"ע – הסדרים/חסימות וכו'
 • תמיכה בתהליכים פנים ארגונים
 • שיוך משימות לעובדים וקביעת SLA
 • צפייה במעקב אחר התקדמות משימות
 • הפקת דוחות סטטסטיקה למנהלים
 • TO DO LIST לכל עובד בארגון
 • תקשורת דיגיטלית פנים ארגונית
גזברות
 • ניהול תזרים מזומנים
 • העברות בנקאיות ש"ח/מט"ח
 • העברות ני"ע
 • הפקת דיווחים לבנקים לביצוע העברה
 • בדיקת אוטמטית של הביצוע בבנק אל מול הדיווח
 • קליטה של דפי עו"ש
 • הצגת דפי עו"ש היסטורים
 • ממשקים למערכת הנה"ח
 • בקרות תכנון מול ביצוע
חשבות ורגולציה – Accounting
 • ניהול שכבות לעסקאות
 • חישוב מס לחברות
 • חישובי IFRS לנוסטרו
 • שיערוך נכסים סחירים ובלי סחירים
 • ניהול ושיערוך עסקאות פרוורד ונגזרים
 • שיקוף סלים וקרנות נאמנות
 • ניהול ושיערוך הלוואות למוסדיים
 • דוחות BI
 • טיפול בהקצאה פרטית
 • טיפול וניהול קרנות השקעה
 • ניהול פרויקטי נדל"ן וקרנות נדל"ן
 • ניהול וטיפול בהשאלות ושאילות
 • טיפול בני"ע חסומים וטפטופים
 • ממשקים פקודות יומן לספרים
 • ממשקים רווחים לספרים
 • ממשק IFRS  לספרים